• 06-14748383
  • info@danmax.nl

Algemene verkoop- levering- en betalingsvoorwaarden van Danmax Computers

1.1
 
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Danmax betreffende de verkoop, levering, betaling, reparatie en onderhoud van computers, componenten, randapparatuur, software en de daarmee verband houdende producten en/of diensten.
1.2
 
Naast deze algemene voor waarden kan Danmax aanvullende voorwaarden hanteren die specifiek van toepassing zijn op de soort transactie en/of aard van werkzaamheden. De aanvullende voorwaarden maken deel uit van onze algemene voorwaarden.
1.3
 
Een beroep van de afnemer op voorwaarden die niet van toepassing zijn op deze algemene voorwaarden wordt door Danmax niet geaccepteerd.
1.4
 
Een exemplaar van deze algemene voorwaarden is te alle tijden telefonisch aan te vragen bij Danmax.
1.5
 
Danmax houdt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen en/of uit te breiden.
Artikel 2 Offertes
2.1
 
Alle offertes opgesteld door Danmax zijn vrijblijvend, onverbindend en zolang de voorraad strekt, tenzij anders in de offerte is vermeld.
2.2
 
Prijsvermeldingen op de Danmax internetsite, eventuele folders en advertenties zijn geen offerte.
Artikel 3 Overeenkomsten
3.1
 
Overeenkomsten met Danmax komen pas dan tot stand wanneer Danmax een bestelling of reparatie opdracht op haalbaarheid heeft beoordeeld. Danmax heeft het recht om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te   accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling, in welk geval de afnemer dienovereenkomstig zal worden ingelicht.
Artikel 4 Afbeeldingen
4.1
 
Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, gegevens met betrekking tot de toepasbaarheid van de apparatuur, in prijslijsten, op de Danmax internetsite, in folders, brochures en advertenties worden met de grootst mogelijke zorg samengesteld, en gelden echter slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding geven tot   schadevergoeding en/of ontbinding.
Artikel 5 Prijzen en betaling
5.1
 
De artikelen van Danmax worden geleverd tegen de prijzen die gelden op de datum van verzending vanaf het magazijn van Danmax.
5.2
 
De prijzen zijn, indien anders vermeld, inclusief BTW, in Euro en exclusief verzendkosten.
5.3
 
Behoudens het geval van contante verkoop of zending onder rembours, dient de betaling van de door Danmax geleverde artikelen en/of diensten te geschieden binnen 10 dagen na factuur datum tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum is de afnemer die in gebreke blijft met tijdige betaling, zonder dat hiervoor een   ingebrekestelling vereist is, van rechtswege in verzuim en is hij over het openstaande factuurbedrag een rente verschuldigd van 1,5% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als hele maand geldt. Verder is Danmax gerechtigd het door de afnemer verschuldigde bedrag te verhogen met (buiten)gerechtelijke invorderingskosten, die van advocaten, deurwaarders, interne kosten, etc. daaronder begrepen. Worden deze kosten niet tijdig voldaan, dan   zullen die, vooruitlopend op de vaststelling van de werkelijke kosten, voorlopig worden bepaald op een bedrag van 15% van de onbetaalde factuur, met een minimum van &euro 250,00.
5.4
 
Door de afnemer gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de afnemer dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
5.5
 
Niet tijdige betaling geeft Danmax het recht haar prestatie en/of andere overeenkomsten met de afnemer op te schorten, dan wel te ontbinden, zonder dat de afnemer recht heeft op schadevergoeding in welke wijze dan ook.
5.6
 
Danmax is te alle tijden gerechtigd, op welke wijze dan ook, te vorderen dat de afnemer voldoende zekerheid stelt voor de betaling van de door Danmax te verrichten prestaties.
5.7
 
Het is de afnemer niet toegestaan zonder toestemming van Danmax verrekening van facturen toe te passen.
5.8
 
Door Danmax in behandeling genomen reclames en/of garantieaanspraken geven de afnemer niet het recht tot betalingsuitstel of gedeeltelijke betaling.
5.9
 
Cheques, wissels en vreemde valuta gelden slechts als betaling na hun inlossing.
Artikel 6 Verzending en aflevering
6.1
 
De goederen reizen voor risico van de afnemer af vestiging Danmax.
6.2
 
Danmax is gerechtigd tot het doen van deelleveringen.
Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud
7.1
 
Danmax behoudt het recht van eigendom voor alle door haar geleverde artikelen tot het moment van volledige betaling van de prijs van alle door Danmax aan de afnemer geleverde of nog te leveren artikelen, alsmede van eventuele vorderingen voor door Danmax ten behoeve van de afnemer in het kader van de levering van artikelen verrichtten of nog te verrichtten werkzaamheden en/of diensten en hetgeen Danmax van de afnemer te vorderen mocht hebben wegens een tekortkoming van de afnemer in de nakoming van de tussen Danmax en de afnemer gesloten overeenkomst, daaronder begrepen incassokosten, rente en eventuele   boetes.
Artikel 8 Leveringstermijnen
8.1
 
Opgaven van levertijden zijn bij benadering, tenzij anders is overeengekomen. Danmax is voor overschrijding van de levertijd nimmer   aansprakelijk.
8.2
 
Overschrijding van een levertermijn geeft de afnemer nimmer het recht tot enige vorm van schadevergoeding, op ontbinding van de overeenkomst of welke andere actie dan ook. Dit is slechts anders in geval van opzet of grove   schuld van Danmax of haar leidinggevend personeel of indien de levertijd met meer dan drie maanden wordt overschreden. In dit geval heeft de afnemer het recht de overeenkomst te ontbinden, zonder echter aanspraak te maken op enige   vorm van schadevergoeding.
Artikel 9 Reclames
9.1
 
Reclames over ondeugdelijke of onvolledige levering dienen door de   afnemer binnen 24 uur na ontvangst van de artikelen schriftelijk – met   behoorlijke omschrijving van reden – kenbaar gemaakt te worden aan Danmax. Na   het verstrijken van deze termijn wordt Danmax geacht haar verplichtingen correct te zijn nagekomen en gaat Danmax er van uit dat de afnemer de   goederen en/of diensten en facturen als correct heeft geaccepteerd.
9.2
 
Reclames geven aan de afnemer nimmer het recht zijn betalingen op te schorten.
9.3
 
Indien een reclame door Danmax gegrond wordt bevonden, kan Danmax overgaan tot het volgende:
  A: de factuur herzien en het factuurbedrag dienovereenkomstig wijzigen.
  B: het geleverde vervangen door een artikel met dezelfde specificaties of te repareren waarbij de vervangen artikelen of onderdelen aan Danmax worden afgegeven.
  C: het geleverde terug te nemen en de overeenkomst te ontbinden, onder restitutie van het door de afnemer betaalde factuurbedrag zonder gehouden te zijn aan enige vorm van schadevergoeding.
9.4
 
De afnemer dient in alle gevallen Danmax drie keer de gelegenheid te bieden tot het herstellen van eventuele gebreken.
9.5
 
Software waarvan het zegel is verbroken en/of de verpakking is geopend kan nimmer worden geretourneerd.
Artikel 10 Garantie
10.1
 
Danmax verleent ten aanzien van de door haar geleverde artikelen een zogenaamde “carry-in” garantie van een (1) jaar. Artikelen worden altijd eerst uitgebreid getest en bij een foutdiagnose (defect) worden de meeste artikelen tegen hetzelfde artikel omgeruild, mits deze nog leverbaar en op voorraad zijn. Voor particulieren en bedrijven geldt een omruiltermijn van maximaal drie (3) maanden na factuurdatum, Voor wederverkopers is deze omruiltermijn 14 dagen. Zijn artikelen niet (meer) op voorraad of niet onder deze regeling vallen, dan gaan ze voor reparatie retour naar onze leverancier, wij zijn dan afhankelijk van de reparatietermijn van die   leverancier. Voor wederverkopers geldt echter een garantietermijn van zes (6)   maanden, tenzij de producent een langere garantietermijn hanteert.
10.2
 
Bovenstaande geldt alleen als de artikelen zijn retour gezonden met het hiervoor bestemde ‘formulier voor retourzendingen” en indien de afnemer zich heeft gehouden aan de bepalingen van het “formulier voor   retourzendingen”.
10.3
 
De afnemer dient de voor vervanging of reparatie in aanmerking komende zaken voor eigen rekening en risico op te sturen of af te leveren op het door Danmax op te geven adres.
10.4
 
De afnemer kan geen beroep doen op de garantiebepalingen:
  A: indien de afnemer de zaken heeft verwaarloosd.
  B: indien de artikelen of componenten niet meer zijn voorzien van het Danmax garantiezegel en/of serienummer.
  C: indien de afnemer wijzigingen aan de artikelen heeft aangebracht c.q. heeft laten aanbrengen door derden. Waaronder ook vallen reparaties die niet door of namens Danmax zijn verricht.
  D: bij onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik, verkeerde aansluitingen, verkeerde netspanning, blikseminslag, beschadiging door inwerking van vocht of andere van buiten komende oorzaken of onheilen.
  E: indien het apparaat niet volgens de gebruikelijke dan wel in de gebruiksaanwijzing omschreven wijze is onderhouden.
  F: indien het apparaat wordt gebruikt met ondergeschikte of verkeerde accessoires.
  G: indien artikelen worden teruggezonden als zijnde defect, waarbij door Danmax echter geen defect geconstateerd kan worden.
  H. Als er zich softwarematige problemen voordoen op systemen die aangekocht   zijn zonder geïnstalleerde software en/of driver-software.
10.5
 
Door reparatie en/of vervanging van een artikel gaat de garantietermijn niet opnieuw lopen. Op uitgevoerde reparaties wordt drie (3) maanden garantie gegeven
Artikel 11 Handelsmerk
11.1
 
De fabrieks- of handelsmerken dan wel de type- garantie- of identificatienummers of tekens, die op de door Danmax afgeleverde zaken zijn aangebracht, mogen niet verwijderd, beschadigd of gewijzigd worden. Dit leidt onherroepelijk tot het vervallen van de garantie.
Artikel 12 Aansprakelijkheid
12.1
 
De aansprakelijkheid van Danmax blijft te alle tijden beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag van de betreffende levering.
12.2
 
Voor enige directe of indirecte schade waarvoor Danmax in deze   voorwaarden de aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk heeft aanvaard zal Danmax niet aansprakelijk zijn, behoudens schade veroorzaakt door opzet of grove schuld of nalatigheid aan de zijde van Danmax.
12.3
 
De afnemer vrijwaart Danmax te dezer zake tegen alle aanspraken van derden.
Artikel 13 Overige bepalingen
13.1
 
In geval afzonderlijke in deze algemene voorwaarden opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk hun werking zouden verliezen, zal dit geen consequenties hebben voor de geldigheid van de overige bepalingen van deze   algemene voorwaarden.