Algemene verkoop- levering- en betalingsvoorwaarden van Danmax

Artikel 1 Algemeen

1.1   Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Danmax   betreffende de verkoop, levering, betaling, reparatie en onderhoud van   computers, componenten, randapparatuur, software en de daarmee verband   houdende producten en/of diensten.
1.2   Naast deze algemene voor waarden kan Danmax aanvullende voorwaarden   hanteren die specifiek van toepassing zijn op de soort transactie en/of aard   van werkzaamheden. De aanvullende voorwaarden maken deel uit van onze   algemene voorwaarden.
1.3   Een beroep van de afnemer op voorwaarden die niet van toepassing zijn op   deze algemene voorwaarden wordt door Danmax niet geaccepteerd.
1.4   Een exemplaar van deze algemene voorwaarden is te alle tijden telefonisch   aan te vragen bij Danmax.
1.5   Danmax houdt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen   en/of uit te breiden.

Artikel 2 Offertes

2.1   Alle offertes opgesteld door Danmax zijn vrijblijvend, onverbindend en   zolang de voorraad strekt, tenzij anders in de offerte is vermeld.
2.2   Prijsvermeldingen op de Danmax internetsite, eventuele folders en   advertenties zijn geen offerte.

Artikel 3 Overeenkomsten

3.1   Overeenkomsten met Danmax komen pas dan tot stand wanneer Danmax een   bestelling of reparatie opdracht op haalbaarheid heeft beoordeeld. Danmax heeft   het recht om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te   accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending   geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling, in welk geval de afnemer   dienovereenkomstig zal worden ingelicht.

Artikel 4 Afbeeldingen

4.1   Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende gewichten,   afmetingen, kleuren, gegevens met betrekking tot de toepasbaarheid van de   apparatuur, in prijslijsten, op de Danmax internetsite, in folders, brochures   en advertenties worden met de grootst mogelijke zorg samengesteld, en gelden   echter slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding geven tot   schadevergoeding en/of ontbinding.

Artikel 5 Prijzen en betaling

5.1   De artikelen van Danmax worden geleverd tegen de prijzen die gelden op de   datum van verzending vanaf het magazijn van Danmax.
5.2   De prijzen zijn, indien anders vermeld, inclusief BTW, in Euro en   exclusief verzendkosten.
5.3   Behoudens het geval van contante verkoop of zending onder rembours, dient   de betaling van de door Danmax geleverde artikelen en/of diensten te   geschieden binnen 10 dagen na factuur datum tenzij schriftelijk anders is   overeengekomen. Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum is de   afnemer die in gebreke blijft met tijdige betaling, zonder dat hiervoor een   ingebrekestelling vereist is, van rechtswege in verzuim en is hij over het   openstaande factuurbedrag een rente verschuldigd van 1,5% per maand, waarbij   een gedeelte van een maand als hele maand geldt. Verder is Danmax gerechtigd   het door de afnemer verschuldigde bedrag te verhogen met (buiten)   gerechtelijke invorderingskosten, die van advocaten, deurwaarders, interne   kosten, etc. daaronder begrepen. Worden deze kosten niet tijdig voldaan, dan   zullen die, vooruitlopend op de vaststelling van de werkelijke kosten,   voorlopig worden bepaald op een bedrag van 15% van de onbetaalde factuur, met   een minimum van &euro 250,00.
5.4   Door de afnemer gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van   verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het   langst openstaan, zelfs al vermeldt de afnemer dat de voldoening betrekking   heeft op een latere factuur.
5.5   Niet tijdige betaling geeft Danmax het recht haar prestatie en/of andere   overeenkomsten met de afnemer op te schorten, dan wel te ontbinden, zonder   dat de afnemer recht heeft op schadevergoeding in welke wijze dan ook.
5.6   Danmax is te alle tijden gerechtigd, op welke wijze dan ook, te vorderen   dat de afnemer voldoende zekerheid stelt voor de betaling van de door Danmax   te verrichten prestaties.
5.7   Het is de afnemer niet toegestaan zonder toestemming van Danmax verrekening   van facturen toe te passen.
5.8   Door Danmax in behandeling genomen reclames en/of garantieaanspraken   geven de afnemer niet het recht tot betalingsuitstel of gedeeltelijke   betaling.
5.9   Cheques, wissels en vreemde valuta gelden slechts als betaling na hun   inlossing.

Artikel 6 Verzending en aflevering

6.1   De goederen reizen voor risico van de afnemer af vestiging Danmax.
6.2   Danmax is gerechtigd tot het doen van deelleveringen.

Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud

7.1   Danmax behoudt het recht van eigendom voor alle door haar geleverde   artikelen tot het moment van volledige betaling van de prijs van alle door Danmax   aan de afnemer geleverde of nog te leveren artikelen, alsmede van eventuele   vorderingen voor door Danmax ten behoeve van de afnemer in het kader van de   levering van artikelen verrichtten of nog te verrichtten werkzaamheden en/of   diensten en hetgeen Danmax van de afnemer te vorderen mocht hebben wegens een   tekortkoming van de afnemer in de nakoming van de tussen Danmax en de afnemer   gesloten overeenkomst, daaronder begrepen incassokosten, rente en eventuele   boetes.

Artikel 8 Leveringstermijnen

8.1   Opgaven van levertijden zijn bij benadering, tenzij anders is   overeengekomen. Danmax is voor overschrijding van de levertijd nimmer   aansprakelijk.
8.2   Overschrijding van een levertermijn geeft de afnemer nimmer het recht tot   enige vorm van schadevergoeding, op ontbinding van de overeenkomst of welke   andere actie dan ook. Dit is slechts anders in geval van opzet of grove   schuld van Danmax of haar leidinggevend personeel of indien de levertijd met   meer dan drie maanden wordt overschreden. In dit geval heeft de afnemer het   recht de overeenkomst te ontbinden, zonder echter aanspraak te maken op enige   vorm van schadevergoeding.

Artikel 9 Reclames

9.1   Reclames over ondeugdelijke of onvolledige levering dienen door de   afnemer binnen 24 uur na ontvangst van de artikelen schriftelijk - met   behoorlijke omschrijving van reden - kenbaar gemaakt te worden aan Danmax. Na   het verstrijken van deze termijn wordt Danmax geacht haar verplichtingen   correct te zijn nagekomen en gaat Danmax er van uit dat de afnemer de   goederen en/of diensten en facturen als correct heeft geaccepteerd.
9.2   Reclames geven aan de afnemer nimmer het recht zijn betalingen op te   schorten.
9.3   Indien een reclame door Danmax gegrond wordt bevonden, kan Danmax   overgaan tot het volgende:
  A: de factuur herzien en het factuurbedrag dienovereenkomstig wijzigen.
  B: het geleverde vervangen door een artikel met dezelfde specificaties of te   repareren waarbij de vervangen artikelen of onderdelen aan Danmax worden   afgegeven.
  C: het geleverde terug te nemen en de overeenkomst te ontbinden, onder   restitutie van het door de afnemer betaalde factuurbedrag zonder gehouden te   zijn aan enige vorm van schadevergoeding.
9.4   De afnemer dient in alle gevallen Danmax drie keer de gelegenheid te   bieden tot het herstellen van eventuele gebreken.
9.5   Software waarvan het zegel is verbroken en/of de verpakking is geopend   kan nimmer worden geretourneerd.

Artikel 10 Garantie

10.1   Danmax verleent ten aanzien van de door haar geleverde artikelen een   zogenaamde "carry-in" garantie van een (1) jaar. Artikelen worden   altijd eerst uitgebreid getest en bij een foutdiagnose (defect) worden de   meeste artikelen tegen hetzelfde artikel omgeruild, mits deze nog leverbaar   en op voorraad zijn. Voor particulieren en bedrijven geldt een omruiltermijn   van maximaal drie (3) maanden na factuurdatum, Voor wederverkopers is deze   omruiltermijn 14 dagen. Zijn artikelen niet (meer) op voorraad of niet onder   deze regeling vallen, dan gaan ze voor reparatie retour naar onze   leverancier, wij zijn dan afhankelijk van de reparatietermijn van die   leverancier. Voor wederverkopers geldt echter een garantietermijn van zes (6)   maanden, tenzij de producent een langere garantietermijn hanteert.
10.2   Bovenstaande geldt alleen als de artikelen zijn retour gezonden met het   hiervoor bestemde 'formulier voor retourzendingen" en indien de afnemer   zich heeft gehouden aan de bepalingen van het "formulier voor   retourzendingen".
10.3   De afnemer dient de voor vervanging of reparatie in aanmerking komende   zaken voor eigen rekening en risico op te sturen of af te leveren op het door   Danmax op te geven adres.
10.4   De afnemer kan geen beroep doen op de garantiebepalingen:
  A: indien de afnemer de zaken heeft verwaarloosd.
  B: indien de artikelen of componenten niet meer zijn voorzien van het Danmax garantiezegel   en/of serienummer.
  C: indien de afnemer wijzigingen aan de artikelen heeft aangebracht c.q.   heeft laten aanbrengen door derden. Waaronder ook vallen reparaties die niet   door of namens Danmax zijn verricht.
  D: bij onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik, verkeerde aansluitingen,   verkeerde netspanning, blikseminslag, beschadiging door inwerking van vocht   of andere van buiten komende oorzaken of onheilen.
  E: indien het apparaat niet volgens de gebruikelijke dan wel in de   gebruiksaanwijzing omschreven wijze is onderhouden.
  F: indien het apparaat wordt gebruikt met ondergeschikte of verkeerde   accessoires.
  G: indien artikelen worden teruggezonden als zijnde defect, waarbij door Danmax   echter geen defect geconstateerd kan worden.
  H. Als er zich softwarematige problemen voordoen op systemen die aangekocht   zijn zonder geïnstalleerde software en/of driver-software.
10.5   Door reparatie en/of vervanging van een artikel gaat de garantietermijn   niet opnieuw lopen. Op uitgevoerde reparaties wordt drie (3) maanden garantie   gegeven

Artikel 11 Handelsmerk

11.1   De fabrieks- of handelsmerken dan wel de type- garantie- of   identificatienummers of tekens, die op de door Danmax afgeleverde zaken zijn   aangebracht, mogen niet verwijderd, beschadigd of gewijzigd worden. Dit leidt   onherroepelijk tot het vervallen van de garantie.

Artikel 12 Aansprakelijkheid

12.1   De aansprakelijkheid van Danmax blijft te alle tijden beperkt tot de   hoogte van het factuurbedrag van de betreffende levering.
12.2   Voor enige directe of indirecte schade waarvoor Danmax in deze   voorwaarden de aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk heeft aanvaard zal Danmax   niet aansprakelijk zijn, behoudens schade veroorzaakt door opzet of grove   schuld of nalatigheid aan de zijde van Danmax.
12.3   De afnemer vrijwaart Danmax te dezer zake tegen alle aanspraken van   derden.

Artikel 13 Overige bepalingen

13.1   In geval afzonderlijke in deze algemene voorwaarden opgenomen bepalingen   geheel of gedeeltelijk hun werking zouden verliezen, zal dit geen   consequenties hebben voor de geldigheid van de overige bepalingen van deze   algemene voorwaarden.

Deze voorwaarden gaan in per 1januari 2001, hiermede vervallen alle vorige uitgaven

 copyright © 2016 - DANMAX Computers